صورت های مالی 6 ماهه

صورت های مالی 6 ماهه 1399

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی میاندوره ای شرکت و گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1399

صورت های مالی 6 ماهه 1400

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی میاندوره ای شرکت و گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1400

صورت های مالی 6 ماهه 1401

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی میاندوره ای شرکت و گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1401

صورت های مالی 12 ماهه

صورت های مالی 12 ماهه 1399

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

برای سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1399

صورت های مالی 12 ماهه 1400

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

برای سال مالی منتهی به 29اسفندماه 1400

صورت های مالی 12 ماهه 1401

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی

برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1401

گزارش تفسیری مدیریت 1399

برای دوره 12ماهه منتهی به 29 اسفند 1399

گزارش تفسیری مدیریت 1400

برای دوره 12ماهه منتهی به 29 اسفند 1400

گزارش تفسیری مدیریت 1401

برای دوره 12ماهه منتهی به 29 اسفند 1401

فعالیت هیئت مدیره 1399

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال منتهی به 30 اسفند 1399

فعالیت هیئت مدیره 1400

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال منتهی به 29 اسفند 1400

فعالیت هیئت مدیره 1401

گزارش فعالیت هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام سال منتهی به 29 اسفند 1401

کنترل های داخلی 1399

گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 30 اسفند 1399

کنترل های داخلی 1400

گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 29 اسفند 1400

کنترل های داخلی 1401

گزارش کنترل های داخلی در تاریخ 29 اسفند 1401