تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -8دیماه

شروع زمستانی بورس

در پایان معاملات هفته منتهی به 5 دی ماه 97 ، شاخص کل با 2361 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 158444 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2260 واحد افزایش به رقم 116544 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2187 واحد افزایش عدد 316522 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 2 درصد و شاخص بازار دوم  با 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 34049 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 36 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 11194 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 644 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 69 و 14 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 177 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1834 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب هر با 15 درصد و 11 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. همچنین در بازار مشتقه، تعداد 580 قرارداد به ارزش 48 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. از سویی دیگر در بازار بدهی 4 میلیون 500 هزار برگه به ارزش 4503 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 8دیماه