تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -6 بهمن ماه

کارنامه فعالیت پاییزی شرکتها

در پایان معاملات هفته منتهی به 3 بهمن ماه 97 ، شاخص کل با 2654 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 162941 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1528 واحد کاهش به رقم 121420 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 7340 واحد کاهش عدد 317957 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1 درصد و شاخص بازار دوم  با 2 درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شد. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 27702 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 26 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 10285 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 754 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 26 و 25 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 98 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1069 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت وبه ترتیب با 22 درصد  و 16 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی 900 هزار برگه به ارزش 862 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 6 بهمن ماه