تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -4 خرادماه

هفته  دو درصدی در بحبوحه گزارشات عملکردی

در پایان معاملات هفته منتهی به 1 خرداد ماه 98 ، شاخص کل با 4151 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 215169 واحد رسید . شاخص بازار اول با 2770 واحد افزایش به رقم 161143 واحد بالغ گردید و شاخص  بازار دوم با 9609 واحد افزایش عدد 416064 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 1.75 و شاخص بازار دوم با 2.36 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 53012 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 10 درصد کاهش یافته است . در ضمن تعداد 17190 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون و 362 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 16 درصد و 4 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند . این درحالی است که تعداد 204 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 2251 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 49 درصد و 48 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی-4 خردادماه “