تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -31 فروردین ماه

فتح قله جدید

در پایان معاملات هفته منتهی به 28 فروردین ماه 98 ، شاخص کل با 5940 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 199918 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5516 واحد افزایش به رقم 150084 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 6465 واحد افزایش عدد 384865 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 3.82 و شاخص بازار دوم  هر دو با 1.71 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 48569 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 89 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 28162 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 982 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 201  درصد و 50 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 240 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 2543 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 22 درصد و 25 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی 200 هزار برگه به ارزش 161 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 31 فروردین ماه