تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -28اردیبهشت ماه

بازار در معرض ریسک ابهامات

در پایان معاملات هفته منتهی به 25 اردیبهشت ماه 98 ، شاخص کل با 326 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 211018 واحد رسید . شاخص بازار اول با 1238 واحد کاهش به رقم 158373 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4025 واحد افزایش عدد 406455 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 0.78 کاهش و شاخص بازار دوم با 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 59154 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 24 درصد کاهش یافته است . در ضمن تعداد 20348 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون و 414 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 33 درصد و 24 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند . این درحالی است که تعداد 398 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 4331 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 27 درصد و 27 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. همچنین در بازار بدهی که اوراق مشارکت، گواهی سپرده و صکوک معامله می شود، تعداد 1 مییون و 100 هزار برگه اوراق مشارکت به ارزش کل بیش از 1048 میلیارد ریال معامله قرار گرفت و و به ترتیب با 15 درصد و 15 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 28 اردیبهشت ماه