تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -24 فروردین ماه

عیدی بهاری بورس

در پایان معاملات هفته منتهی به 21 فروردین ماه 98 ، شاخص کل با 8697 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 193978 واحد رسید. شاخص بازار اول با 6679 واحد افزایش به رقم 144568 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 16043 واحد افزایش عدد 378400 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 4.8 و شاخص بازار دوم  هر دو با 4.4 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 48011 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 267 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 15757 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون و 279 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 286  درصد و 214 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 307 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 3395 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 163 درصد و 157 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی 500 هزار برگه به ارزش 513 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 24 فروردین ماه