تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -22 تیرماه

ادامه رشد بازار بدون توجه به وقایع سیاسی

در پایان معاملات هفته منتهی به 19 تیرماه 98 ، شاخص کل با 678 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 249622 واحد رسید. شاخص کل هم وزن با 1937 واحد افزایش  با  3 درصد رشد روبرو شد و به رقم 61809 واحد رسید. شاخص بازار اول با 807 واحد افزایش به رقم 185031 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 39 واحد کاهش عدد 491567 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب درصد تغییر شاخص بازار اول و شاخص بازار دوم  نسبت به هفته قبل ثابت ماند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 65152 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 48 درصد افزایش یافت. در ضمن تعداد 17808 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون و 421 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 49  درصد و 22 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 490 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 5109 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 26 درصد و 25 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 22تیرماه “