تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -18اسفندماه

مشابه سازی اتفاقات ارزی در بازار   

در پایان معاملات هفته منتهی به 15 اسفند ماه 97 ، شاخص کل با 2468 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 162827 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2317 واحد کاهش به رقم 122213 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2558 واحد کاهش عدد 316170 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول 1.86 و شاخص بازار دوم  هر دو با 0.81 درصد کاهش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 33101 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 8 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 11611 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 701 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 5 درصد و  34 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 118 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1415 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 57 درصد و 52 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. از سویی دیگر در بازار بدهی 1100 هزار برگه به ارزش 1107 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 18 اسفندماه