تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -15دیماه

زمستان و گروه های پر ابهام

در پایان معاملات هفته منتهی به 12 دی ماه 97 ، شاخص کل با 2455 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 160899 واحد رسید. شاخص بازار اول با 2151 واحد افزایش به رقم 118695 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 3241 واحد افزایش عدد 319763 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 2 درصد و شاخص بازار دوم  با 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 37056 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 9 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 16022 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 838 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 43 و 30 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 150 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1560 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و هرکدام با 15 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند. همچنین در بازار مشتقه، تعداد 693 میلیون قرارداد به ارزش 22 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. از سویی دیگر در بازار بدهی 700 هزار برگه به ارزش 742 میلیارد ریال مورد داد و ستد قرار گرفت.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 15دیماه