تحلیلهای تکنیکال

هفته نامه اقتصادی -14اردیبهشت ماه

افزایش ریسک در بازار

در پایان معاملات هفته منتهی به 11 اردیبهشت ماه 98 ، شاخص کل با 16332 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 220109 واحد رسید . شاخص بازار اول با 12433 واحد افزایش به رقم 165340 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 30614 واحد افزایش عدد 423255 واحد را تجربه کرد و به این  ترتیب شاخص بازار اول 8.13 و شاخص بازار دوم هر دو با 7.8 درصد افزایش نسبت به هفته قبل همراه شدند. در 5 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 76829 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 55 درصد افزایش یافته است . در ضمن تعداد 27314 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 2 میلیون و 91 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 23 درصد و 78 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند . این درحالی است که تعداد 288 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 3152 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 52 درصد و 52 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 14 اردیبهشت ماه