دسته‌بندی نشده

مدیران عامل شرکت از تاریخ تاسیس

احمد رویایی مدیرعامل ایکیدو
احمد رویایی

تاریخ انتصاب: 1401/03/11

غلامرضا خلیل ارجمندی
غلامرضا خلیل ارجمندی

تاریخ انتصاب: 1400/11/20

تاریخ خاتمه: 1401/03/11

غلامحسین زارع نژاد

تاریخ انتصاب: 1399/03/17

تاریخ خاتمه: 1400/11/20

مهدی مونسان

تاریخ انتصاب: 1398/02/23

تاریخ خاتمه: 1399/03/17

سیدمهدی جلالی
سیدمهدی جلالی

تاریخ انتصاب: 1392/07/10

تاریخ خاتمه: 1398/02/23

علیرضا فاطمی

تاریخ انتصاب: 1389/11/25

تاریخ خاتمه: 1392/07/10

سیدطاهر طاهری

تاریخ انتصاب: 1389/04/06

تاریخ خاتمه: 1389/11/25

مجید شایسته

تاریخ انتصاب: 1387/06/18

تاریخ خاتمه: 1389/04/06

پرویز کاظمی

تاریخ انتصاب: 1385/07/18

تاریخ خاتمه: 1387/06/18

ناصر مرزبانی

تاریخ انتصاب: 1382/01/17

تاریخ خاتمه: 1385/07/18

امیرهوشنگ زین الدین

تاریخ انتصاب: 1380/07/11

تاریخ خاتمه: 1382/01/17

عبداله طالبی

تاریخ انتصاب: 1378/04/01

تاریخ خاتمه: 1380/07/11