اخبار, اخبار ویژه

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نمایندگی بیمه فردا

گزارش مجمع عمومی عادی سالیانه

منتهی به 1398/12/29

شرکت نمایندگی بیمه فردا (سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت نمایندگی بیمه فردا (سهامی خاص) در روز  شنبه 1399/02/27 رأس ساعت 11:30 در محل سالن کنفرانس شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو برگزار گردید.

انتخاب هیأت رئیسه:

آقای سعید رضاپناه به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو  بعنوان رئیس جلسه.

آقای ابوالفضل باریکانی  بعنوان ناظر .

آقای محسن سرحدی بعنوان ناظر.

آقای مهیار محمدی  بعنوان دبیر جلسه.

اهم مصوبات :

1 – صورتهای مالی سال مالی1398 مورد تصویب قرار گرفت.

2-مجمع تصویب نمود مبلغ 2.800 میلیون ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد.

3-تعیین حق حضور اعضاء هیئت مدیره و پاداش هئیت مدیره: بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل ها های گروه صنعتی ایران­خودرو تعیین می گردد.

4 – انتــخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت:  موسسه حسابرسی رهبین بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریاروش  بعنوان بازرس علی البدل  تعیین می­گردد و تعیین حق الزحمه به  هیئت  مدیره محول گردید.