اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت محورسازان ایران خودرو

محورسازان ایران خودرو

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت محورسازان ایران خودرو(سهامی عام) در روز شنبه 1401/03/21ساعت 9 صبح در محل سالن  همایش این شرکت با حضور اعضاء هیات مدیره و نمایندگان شرکتهای سهامدار برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400 مورد تصویب قرار گرفت و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.