اخبار

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین

توسعه و عمران شهرستان نائین

مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1400/12/29 شرکت توسعه و عمران شهرستان نائین(سهامی عام) در روز دوشنبه 1401/03/24ساعت 10 صبح در محل کارخانه شرکت واقع در شهرستان نائین با حضور اعضاء هیات مدیره و نمایندگان شرکتهای سهامدار برگزار شد و صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1400 مورد تصویب قرار گرفت و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.