مدل کسب و کار شرکت

چشم انداز شرکت

ما می خواهیم هلدینگی پویا، سرآمد و ارزش آفرین و پشرو در بازار سرمایه با جامع ترین زنجیره ارزش افزوده در محصولات، خدمات و سبد سرمایه گذاری صنعت خودرو باشیم.

ارزشهای شرکت

ما به ارزشهای انسانی، شایسته سالاری، صداقت در عمل و استفاده از شیوه های نوین مدیریتی برای نیل به آرمانهای شرکت اعتقاد داریم و آینده نگری توام با نوآوری را رمز ماندگاری خود می دانیم.