مدل کسب و کار شرکت

چشم انداز شرکت

تا سال 1400، توانایی متفاوت و مشخص ما در بنگاه داری، جایگاه ما را در بین 5 هلدینگ برتر سرمایه گذاری کشور از نظر سودآوری و بازدهی سرمایه قرار خواهد داد.

ارزشهای شرکت

ما به ارزشهای انسانی، شایسته سالاری، صداقت در عمل و استفاده از شیوه های نوین مدیریتی برای نیل به آرمانهای شرکت اعتقاد داریم و آینده نگری توام با نوآوری را رمز ماندگاری خود می دانیم.