سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شرکت ايران خودرو بخش اول دارايي ۸۸۳,۳۲۵,۸۲۲ ۵۸.۸۹
بانك پارسيان(سهامي عام) ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶.۰۰
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كوثريكم ۳۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲.۱۹
سایر ۳۴۳,۷۷۴,۱۷۸ ۲۲.۹۲
جمع ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
تاریخ گردگیری : روزانه