سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
ایران خودرو ۱,۰۹۴,۶۰۳,۴۱۰ ۴۵.۶۰
بانک پارسیان ۲۴۷,۶۱۱,۰۱۵ ۱۰.۳۱
شركت سرمايه گذاري سمند ۲۲۰,۷۲۹,۹۶۶ ۹.۱۹
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲.۴۷
سایر ۷۷۷,۵۵۵,۶۰۹ ۳۲.۴۳
جمع ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰