سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
ایران خودرو ۸۷۴,۴۱۷,۹۴۲ ۵۸.۲۹
بانک پارسیان ۲۰۹,۲۴۸,۹۹۰ ۱۳.۹۴
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کوثر یکم ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۶۶
سایر ۳۷۶,۳۳۳,۰۶۸ ۲۵.۱۱
جمع ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
تاریخ گردگیری : روزانه