سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شرکت ايران خودرو بخش اول دارايي ۸۴۴,۸۶۱,۲۸۱ ۵۶.۳۲
بانك پارسيان(سهامي عام) ۱۷۰,۶۸۹,۰۵۲ ۱۱.۳۸
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كوثريكم ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۶۷
شركت سرمايه گذاري سمند(سهامي خاص) ۱۸,۱۰۷,۸۲۱ ۱.۲۱
سایر ۴۲۶,۳۴۱,۸۴۶ ۲۸.۴۲
جمع ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
تاریخ گردگیری : روزانه