سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شرکت ايران خودرو بخش اول دارايي ۳۷۴,۴۱۶,۹۴۲ ۲۴.۹۶
سهام وثيقه(شرك05189)ن بانك ملت ۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱.۱۱
سهام مسدود(بان00628) ۲۰۸,۳۳۶,۲۰۰ ۱۳.۸۹
سهام وثيقه(شرك05190)ن بانك ملت ۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲.۲۲
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كوثريكم ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۶۷
سایر ۳۷۷,۲۴۶,۸۵۸ ۲۵.۱۵
جمع ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
تاریخ گردگیری : روزانه