سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شرکت ايران خودرو بخش اول دارايي ۱,۱۲۳,۳۲۵,۸۲۲ ۷۴.۸۹
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كوثريكم ۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲.۱۱
سایر ۳۴۴,۹۷۴,۱۷۸ ۲۳.۰۰
جمع ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
تاریخ گردگیری : روزانه