سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شرکت ايران خودرو بخش اول دارايي ۸۰۰,۶۵۰,۸۳۹ ۵۳.۳۸
بانك پارسيان(سهامي عام) ۱۴۶,۶۴۴,۸۱۵ ۹.۷۸
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كوثريكم ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۶۷
سایر ۵۱۲,۷۰۴,۳۴۶ ۳۴.۱۸
جمع ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
تاریخ گردگیری : روزانه