سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
شرکت ايران خودرو بخش اول دارايي ۳۷۴,۴۱۶,۹۴۲ ۲۴.۹۶
سهام وثيقه(شرك05189)ن بانك ملت ۳۱۶,۷۰۰,۰۰۰ ۲۱.۱۱
بانك پارسيان(سهامي عام) ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶.۰۰
سهام وثيقه(شرك05190)ن بانك ملت ۱۸۳,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲.۲۲
صندوق سرمايه گذاري بادرآمدثابت كوثريكم ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲.۱۳
سایر ۳۵۳,۵۸۳,۰۵۸ ۲۳.۵۷
جمع ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
تاریخ گردگیری : روزانه