سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
ایران خودرو 18,063,299,146 45.6
گروه مالی پارسیان 1,970,000,000 4.97
سرمایه گذاری سمند 1,259,211,503 3.17
سایر 18,312,626,351 46.26
جمع 39,605,137,000 100