۱۱
آذر

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی میاندوره ای شرکت و گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1398

۱۱
مهر

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی میاندوره ای شرکت و گزارش تفسیری مدیریت
برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1397

۵
آذر

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشتهای توضیحی
برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396

۲۴
مهر

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشتهای توضیحی
برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395