۹
مهر

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشتهای توضیحی
برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1396

۲۴
مهر

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1395

۲۴
مهر

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشتهای توضیحی
برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1395

۱۲
تیر

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394

۹
تیر

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی و یادداشتهای توضیحی
برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور 1394

۷
مرداد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی
برای سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393