ترکیب سهامداران

سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
ایران خودرو 17,883,298,946 45.15
گروه مالی پارسیان 1,100,000,000 2.77
سرمایه گذاری سمند 950,638,446 2.4
سایر 19,671,199,608 49.68
جمع 39,605,137,000 100

تاریخ گردگیری :1399/07/01