ترکیب سهامداران

سهامدار تعداد سهام درصد سهامداری
ایران خودرو 17,883,298,946 45.15
گروه مالی پارسیان 1,449,821,060 3.66
سرمایه گذاری سمند 1,003,011,503 2.53
سایر 19,269,005,491 48.66
جمع 39,605,137,000 100