مدیران شرکت

مدیرعامل
دتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اhhhhغلامحسین زارع نژاد، عضو هیئت مدیره و مدیرعاملhhhhhااااااااااااااااااhhh
معاونین
امیرحسین شاکرین، معاون توسعه و پشتیبانی شرکتها nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn سعید رضا پناه، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری
مدیران زیرمجموعه معاونین
فریناز اکبری، مدیر توسعه کسب و کار احمد شیخ الملوکی، مدیر مالی سیدرضا نداف، مدیر امور مجامع و تلفیق
محسن نظیری پور، مدیر پشتیبانی و نظارت بر شرکتها طاهره اسلامی، مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی جواد کاظمی، سرپرست مدیر سرمایه گذاری و سهام
مدیران مستقل
وحیدرضا متابعان، مدیر حوزه مدیرعامل مهدی کماسی، مدیر فناوری اطلاعات ویدا پرویزی، مدیر برنامه ریزی راهبردی و سیستمها
علیرضا موگوئی، مدیر حراست سمیع الله کاظمی، مدیر حقوقی