مدیران شرکت

مدیرعامل
Jalali
معاونین
Bagheri Movahednejad Oliaee
مدیران زیرمجموعه معاونین
Ghadiani Esmaeili-2 Moghaddam
Shakerin Naddaf Ahmadi
Komasi
مدیران مستقل
Esmaeili-1 Mirabian
Mirzaee Ghorbani