مدیران شرکت

مدیرعامل
Jalali
معاونین
امیرحسین شاکرین، سرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی و پشتیبانی شرکتها Movahednejad Oliaee
مدیران زیرمجموعه معاونین
محسن نظیری پور، مدیر پشتیبانی و نظارت بر شرکتها Esmaeili-2 طاهره اسلامی، مدیر منابع انسانی، اداری و پشتیبانی
فریناز اکبری، مدیر استراتژی و توسعه بازار شرکتها Naddaf Ahmadi
Komasi
مدیران مستقل
Esmaeili-1 Mirabian
Mr. Ghajar Ghorbani