۸
مرداد

تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1397/12/29

۸
شهریور

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1397/12/29

۸
مرداد

تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به 1395/12/29