۱۳
مهر

شناسایی دایره شمول موازین قانون کار، از اهمیت به سزایی در تنظیم روابط حقوقی اشخاص شاغل و تعیین صلاحیت مراجع قانونی برخوردار است. در این راستا قرارداد کار که مشخص کننده مفاهیم کارگر، کارفرما و وجود رابطه کار است؛ در واقع مبین محدوده شمول قانون کار و لزوم تبعیت کارگر و کارفرما از قانون کار […]

۲۴
شهریور

هیات مدیره، به عنوان مغز متفکر و اداره کننده شرکت، جزء ساختمان شخص حقوقی و به تعبیر یکی از ارکان آن محسوب می شود؛ رکنی که به وسیله آن، شخصیت حقوقی اداره می شود. این نقش مهم، تقویت دانش اعضای هیات مدیره و یا بازآموزی آموخته های ایشان را الزامی می کند. بر همین اساس و با توجه به اهمیت مباحث حقوقی، جزوه پیوست تهیه شد تا آنچه را که باید اعضای هیات مدیره از علم حقوق بدانند، به صورت چکیده در اختیارشان قرار دهد؛ امیده که مفید فایده باشد.

۲۶
مرداد

چون بخش عمده خسارت ناشی از نقض حق اختراع، خسارت وارد به منفعت است ضابطه‌مند کردن جبران آن‌ها ضروری است. نظام حقوقی آمریکا منافع تفویت‌شده مالک و حق‌الامتیاز متعارف را به‌عنوان دو ضابطه تعیین خسارت پذیرفته است. ضابطه اول طبق روش چهار مرحله‌ای پاندویت (در صورت اثبات وجود تقاضا در بازار، موجود نبودن کالای جانشین در بازار، توان مالک برای تولید کالای موضوع اختراع و اثبات میزان سود) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۶
مرداد

شخص حقوقی را هیئت مدیره و مدیرعامل اداره می­کنند و قانون در چارچوب وظایف و اختیاراتی که برای اداره به ایشان داده است، مسئولیت­هایی را نیز پیش­بینی نموده است. در این بین می­توان میان دو دسته از این موارد قائل به تفکیک شد. مواردی که مدیر به صرف عضویت در هیئت مدیره ولو تخلف منتسب به وی نباشد، مسئول شناخته خواهد شد و دسته دوم شامل مواردی است که صرفاً مدیر متخلف یا اقدام کننده، مسئولیت خواهد داشت. در ادامه به تفکیک دو دسته فوق، به شرح مصادیق مسئولیت شخصی مدیران پرداخته شده است.

۱۶
مرداد

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریباً در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سؤال این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، غیرقابل پیش بینی و عام و تغییر بنیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به یکی از طرفین، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدید نظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده است وجود دارد؟

۲۹
خرداد

‌رأی شماره 250-1380.8.6 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص حق انتخاب وکیل دادگستری به مدیران‌عامل شرکتهای سهامی براساس تفویض اختیار از طرف هیأت مدیره شرکت ‌نقل از شماره 16563-1380.10.15 روزنامه رسمی ‌شماره هـ99.80. 1380.9.7 ‌تاریخ 1380.8.6 — شماره دادنامه 250 — کلاسه پرونده 99.80 ‌مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری   ‌شاکی: آقای مهدی […]