مدیران عامل شرکتهای گروه

شرکتهای تابعه بورسی
مجید یحیایی -محورسازان ایران خودرو مهدی یونسیان-مهرکام پارس حسن کاظم اوینی-صنعتی نیرومحرکه
شرکتهای تابعه غیربورسی
بهروز مهام-درخشان ساز محمدرضانورمحمدی-حمایت گستر حمیدرضا توسلی-خدمات بیمه ایران خودرو
محمد یونسی-ریخته گری آلومینیوم بهنام ولی نژاد-صنایع ریخته گری ایران خودرو محمدرضا نورمحمدی - لیزینگ ایران خودرو
محمود نائی - لیزینگ خودروکار جواد موحدنژاد-گسترش سیسمتهای نوین آرا حسن فراهانی-نمایندگی بیمه فردا