مدیران عامل شرکتهای گروه

شرکتهای تابعه بورسی
مجید یحیایی، شرکت محورسازان ایران خودرو محمدحسین مهدی، شرکت مهرکام پارس niroomoharrekeh
شرکتهای تابعه غیربورسی
مجید افرا، سرپرست شرکت درخشان ساز مهدی حیدری - حمایت گستر ایران خودرو منوچهر قدیانی - خدمات بیمه ایران خودرو
محمد یونسی - ریخته گری آلومینیوم ایران خودرو بهنام ولی نژاد - صنایع ریخته گری ایران خودرو جواد موحدنژاد - لیزینگ ایران خودرو
محمد نائی، توسعه فروش خودروکار حسن فراهانی - شرکت بیمه فردا
داود مقدم - شرکت کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید
شرکتهای وابسته فرابورسی
محمد شاه صفی - شرکت توسعه عمران شهرستان نائین