مدیران عامل شرکتهای گروه

شرکتهای تابعه بورسی
محمد شاه صفی - محورسازان ایران خودرو محمدحسین مهدی - مهرکام پارس داود اسماعیل پور - صنعتی نیرومحرکه
شرکتهای تابعه غیربورسی
محمد یونسی - آلومینیوم ایران خودرو بهنام ولی نژاد - صنایع ریخته گری ایران خودرو مهرداد منصوری - درخشان ساز
جواد موحدنژاد - لیزینگ ایران خودرو محمود نائی - توسعه فروش خودروکار مرتضی دریس ملاکه - حمایت گستر ایران خودرو
منوچهر قدیانی - خدمات بیمه ایران خودرو داود مقدم - کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید محسن سرحدی - نمایندگی بیمه فردا
شرکتهای وابسته فرابورسی
0علیرضا رضائیان قراگوزلو - توسعه و عمران شهرستان نائین00000  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk  kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk