مدیران عامل شرکتهای گروه

شرکتهای تابعه بورسی

حمیدرضا باریک بین-محورسازان ایران خودرو
محورسازان ایران خودرو
محمدرضا طالقانی - مهرکام پارس
مهرکام پارس
داود اسماعیل پور - صنعتی نیرومحرکه
صنعتی نیرومحرکه

شرکتهای تابعه غیربورسی

علی میرزابزرگ - آلومینیوم ایران خودرو
آلومینیوم ایران خودرو
محمدرضا هنری کیا - صنایع ریخته گری ایران خودرو
صنایع ریخته گری ایران خودرو
مهرداد منصوری - درخشان ساز
درخشان ساز
محمدرضا انتظاری مقدم - لیزینگ ایران خودرو
لیزینگ ایران خودرو
مرتضی دریس ملاکه - حمایت گستر ایران خودرو
حمایت گستر ایران خودرو
منوچهر قدیانی - خدمات بیمه ایران خودرو
خدمات بیمه ایران خودرو
محمدعلی محرمی - کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید
کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید
محسن سرحدی - نمایندگی بیمه فردا
نمایندگی بیمه فردا

شرکتهای وابسته فرابورسی

محسن نظیری پور - توسعه و عمران شهرستان نائین
توسعه و عمران شهرستان نائین
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com