مدیران عامل شرکتهای گروه

شرکتهای تابعه بورسی
مجید یحیایی - محورسازان ایران خودرو محمدحسین مهدی - شرکت مهرکام پارس علی محمد مظفری - صنعتی نیرو محرکه
شرکتهای تابعه غیربورسی
محمد یونسی - آلومینیوم ایران خودرو بهنام ولی نژاد - صنایع ریخته گری ایران خودرو مجید افرا - درخشان ساز
محمدجواد موحدنژاد - لیزینگ ایران خودرو محمود نائی - توسعه فروش خودروکار مرتضی دریس ملاکه - حمایت گستر ایران خودرو
منوچهر قدیانی - خدمات بیمه ایران خودرو داود مقدم - کارگزاری رسمی بیمه نسیم صبح امید حسن فراهانی - شرکت بیمه فردا
شرکتهای وابسته فرابورسی
محمد شاه صفی - توسعه و عمران شهرستان نائین