۱
خرداد

صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)

۶
بهمن

صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 (حسابرسی نشده)

۵
بهمن

پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به 1395/12/30 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)

۳۰
دی

صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1394/09/30 (حسابرسی نشده)

۱۰
تیر

پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 9 ماهه (حسابرسی نشده)

۳۰
دی

صورت های مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1393/09/30 (حسابرسی نشده)