۶
بهمن

صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده)

۵
آبان

پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 براساس عملکرد واقعی 6ماهه(حسابرسی نشده) اصلاحیه

۲۸
مهر

پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 براساس عملکرد واقعی 6 ماهه(حسابرسی نشده)

۱۲
اسفند

صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده)

۱۲
آبان

پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به 1394/06/31 بر اساس عملکرد واقعی 6 ماهه (حسابرسی نشده)

۱۱
اسفند

صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/06/31 (حسابرسی شده)