۱۵
مهر

صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)

۱۵
مهر

پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به 1396/12/29براساس عملکرد واقعی 6 ماهه(حسابرسی نشده)

۶
بهمن

صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 (حسابرسی شده)

۵
آبان

پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 براساس عملکرد واقعی 6ماهه(حسابرسی نشده) اصلاحیه

۲۸
مهر

پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 براساس عملکرد واقعی 6 ماهه(حسابرسی نشده)

۱۲
اسفند

صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 (حسابرسی شده)