۱۵
مهر

صورت های مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 (حسابرسی شده)

۱۵
مهر

پیش بینی درآمد هرسهم سال مالی منتهی به 1396/12/29براساس عملکرد واقعی 6 ماهه(حسابرسی نشده)