۹
مهر

صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی نشده)

۲۵
مهر

صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1396/03/31 (حسابرسی نشده)

۲۵
مهر

پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به 1396/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)