۷
مرداد

صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 (حسابرسی نشده)

۱۳
تیر

پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به 1395/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)

۱۳
شهریور

صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1394/03/31 (حسابرسی نشده)

۱۲
تیر

پیش بینی درآمد هر سهم سال منتهی به 1394/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)

۲
شهریور

پیش بینی درآمد هر سهم شرکت اصلی و تلفیقی سال منتهی به 1393/12/29 بر اساس عملکرد واقعی 3 ماهه (حسابرسی نشده)

۴
مرداد

صورت های مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1393/03/31 (حسابرسی نشده)