هدایت و راهبری کلان شرکتهای تحت پوشش با تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده، سوآوری و کسب مزیت رقابتی پایدار به منظور تامین رضایت ذینفعان و ارتقاء جایگاه در فضای کسب و کار از طریق مدیریت موثر و بهره ور بر منابع تحت اختیار با استفاده از فن آوریهای نوین و توانمندسازی منابع انسانی