۱۳
فروردین

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)

۲۰
اسفند

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی شده)

۱۲
اسفند

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی شده)

۱۷
خرداد

اصلاحیه پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده)

۱۴
اردیبهشت

تعدیل پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده)