۷
مرداد

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده به انضمام صورت سود و زیان پیش بینی شده و یادداشتهای توضیحی سال مالی منتهی به 29اسفندماه 1396

۷
خرداد

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1396/12/29(حسابرسی نشده)

۱۳
فروردین

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)