۱۷
مهر

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده به انضمام صورت سود و زیان پیش بینی شده و یادداشتهای توضیحی سال مالی منتهی به 30 اسفندماه 1395

۱۳
فروردین

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی نشده)

۱۳
اسفند

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده به انضمام صورت سود و زیان پیش بینی شده و یادداشتهای توضیحی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1394

۱۳
فروردین

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1394/12/29 (حسابرسی نشده)

۱۵
اردیبهشت

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده به انضمام صورت سود و زیان پیش بینی شده و یادداشتهای توضیحی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 1393

۲۵
اسفند

اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1393/12/29 (حسابرسی نشده)