با توکل به ذات اقدس باری تعالی جل و اعلی و برنامه ریزی های اصولی بر اساس واقعیت های موجود در صنعت خودرو و فعالیت خستگی ناپذیر و مستمر کلیه کارکنان، شاهد اجرای دقیق و به موقع برنامه های تصویب شده برای سال مالی جاری در راه نیل به اهداف تعیین شده از سوی مدیریت ارشد گروه صنعتی ایران خودرو باشیم.
انشاءالله