۱۵
اسفند

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو(سهامی عام )

به شماره ثبت 136946 و شناسه ملی 10101800682

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده این شرکت که راس ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1397/12/26 در محل سالن اجتماعات شرکت محورسازان ایران خودرو واقع در تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج تشکیل می گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1. اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه شرکت

2. اصلاح ماده مربوطه در اساسنامه شرکت

لذا از سهامداران محترم و یا نمایندگان قانونی آنها تقاضا می شود جهت دریافت کارت ورود به جلسه، یک ساعت قبل از شروع جلسه با همراه داشتن برگه سهام، مدرک نمایندگی یا وکالت رسمی بهمراه اصل کارت ملی به محل برگزاری جلسه مراجعه نمایند .

هیات مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو( سهامی عام)