۷
آذر

چالش های بودجه ای بازار

در پایان معاملات هفته منتهی به 30 آبان ماه 97 ، شاخص کل با 6281 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 175713 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5289 واحد کاهش به رقم 129960 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 9307 واحد کاهش به عدد 347557 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 4 درصد و شاخص بازار دوم  با 3 درصد کاهش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 39446 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 13 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 9582 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از864 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 32 درصد و 1 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 122 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1262 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت. برهمین اساس هر یک با 30 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 3آذرماه