۱۴
آبان

بازار به پیشواز تحریمها

در پایان معاملات هفته منتهی به 9 آبان ماه 97 ، شاخص کل با 2307 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 183367 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1809 واحد افزایش به رقم 136366 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4067 واحد افزایش به عدد 359090 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 1 درصد افزایش و شاخص بازار دوم  با 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 26427 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 48 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 8645 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از607 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 37 درصد و 32 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 54 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 564 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت. برهمین اساس به ترتیب 68 درصد و 67 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 12آبان ماه