۱۵
مهر

بورس منتظر متغیرهای بنیادی

در پایان معاملات هفته منتهی به 11 مهر ماه 97 ، شاخص کل با 4924 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 185559 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5068 واحد افزایش  به رقم 138339 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2883 واحد افزایش عدد 361704 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 4 درصد و شاخص بازار دوم  با 1 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 87997 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 21 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 25558 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون 313 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 12 درصد و 6 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 214 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 2202 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 52 درصد و 52 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 14مهرماه