۱۱
مهر

هیجانات افراطی در بازار

در پایان معاملات هفته منتهی به 4 مهر ماه 97 ، شاخص کل با 20782 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 180635 واحد رسید. شاخص بازار اول با 17085 واحد افزایش  به رقم 133271 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 46828 واحد افزایش عدد 358821 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 14.7  درصد و شاخص بازار دوم  با 15.1  درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 72695 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 39 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 22697 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 1 میلیون 312 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 24 درصد و 37 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 141 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1452 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 63 درصد و 64 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 7مهرماه