۲۰
شهریور

کاهش ارزش بی سابقه پول

در پایان معاملات هفته منتهی به 14 شهریور ماه 97 ، شاخص کل با 242 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 137714 واحد رسید. شاخص بازار اول با 26 واحد افزایش  به رقم 101318 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1211 واحد افزایش عدد 274937 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول بدون تغییر و شاخص بازار دوم  با 0.44  درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 30605 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 12 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 13322 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 731 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 14 درصد افزایش و 3 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 93 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 980 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 13 درصد و 11 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 17شهریورماه