۱۱
شهریور

بازار در کشاکش بخشنامه ها

در پایان معاملات هفته منتهی به 7 شهریور ماه 97 ، شاخص کل با 562 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 137472 واحد رسید.شاخص بازار اول با 487 واحد افزایش  به رقم 101291 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 766 واحد افزایش عدد 273726 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 0.5  درصد و شاخص بازار دوم  با 0.28  درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 34976 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 4 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 11648 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 750 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 24 درصد کاهش و 60 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 108 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1104 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 84 درصد و 84 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 10 شهریورماه