۱۲
تیر

بازار ثانویه ارز و بورس

طی 18 روز کاری خرداد ماه 97، ارزش معاملات در مقایسه با پایان اردیبهشت 97، 3 درصد افزایش یافت و از 66915 میلیارد ریال به 69109 میلیارد ریال رسید. همچنین حجم سهام معامله شده از 23832میلیون سهم به 24949 میلیون سهم معادل 5 درصد افزایش یافت.  براساس این گزارش، از ابتدای سال تاکنون متوسط روزانه حجم و ارزش معاملات بازار اول و دوم به ترتیب برابر با 1047 میلیون سهم و 2221 میلیارد ریال بوده است. در خرداد ماه 97، دفعات معاملات سهام برابر با 44 درصد در مقایسه با پایان اردیبهشت 97 افزایش یافت و از 1038هزار دفعه به 1499 هزار دفعه بالغ گردید. شاخص بورس در خرداد ماه 97 در مقایسه با اردیبهشت 97، به میزان 13645 واحد برابر با 3 / 14 درصد افزایش یافت و از 95227 واحد به 108873 واحد رسید. ارزش بازار در خرداد ماه 97 در مقایسه با اردیبهشت 97 به میزان 484861 میلیارد ریال رشد برابر با 13 درصد افزایش یافت و از 3727865 میلیارد ریال به 4212726 میلیارد ریال رسید. براساس معاملات نرمال، در این ماه ارزش سهام خریداری شده اشخاص حقوقی در حدود 21749 میلیارد ریال و معادل 44 درصد از کل خرید ها بود، در حالی که ارزش سهام فروخته شده آنها 28088 میلیارد ریال و در حدود 57 درصد از کل فروش ها بود. بر این اساس در این سومین ماه از بهار سرمایه گذاری خالص اشخاص حقوقی به میزان 6338 میلیارد ریال شد. در عین حال میزان خرید و فروش سهام اشخاص حقیقی به ترتیب 55 و 42 درصد از ارزش خرید و فروش بود.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی -9 تیرماه