۲۱
اسفند

زمستان در بورس

در پایان معاملات هفته منتهی 16 اسفند ماه 96، شاخص کل با 1101 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 96860 واحد رسید. شاخص بازار اول با 863 واحد کاهش به رقم 68709 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 1922 واحد کاهش عدد 206756 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با  1.2  درصد کاهش  و  0.09  درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 14493 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 18  درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 6391 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 481 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 28 درصد و 36 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 100 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1037 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 73 درصد و 76 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل هفته نامه اقتصادی – 20 اسفندماه