۱۴
اسفند

چرخش خودرو در بازار

در پایان معاملات هفته منتهی 9 اسفند ماه 96، شاخص کل با 196 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 97962 واحد رسید. شاخص بازار اول با 219 واحد کاهش به رقم 69572 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 4 واحد افزایش عدد 208678واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 0.3 درصد کاهش و  002. 0  درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 17622 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 26  درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 4977 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 354 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 18 درصد و7. 3   درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 58 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 591 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 58 درصد و 59 درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل هفته نامه اقتصادی – 12 اسفندماه