۷
اسفند

رقابت بازار پول و سرمایه

در پایان معاملات هفته منتهی 2 اسفند ماه 96، شاخص کل با 191 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 98157 واحد رسید. شاخص بازار اول با 65 واحد کاهش به رقم 69791 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 777 واحد کاهش عدد 208675واحد را تجربه کرد.  به این ترتیب شاخص بازار اول با 1/0 درصد و  4/ 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 4 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 14022 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 63  درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 6081 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 368 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 83 درصد و36 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 139میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 1447 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب با 399 درصد و 398 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 5 اسفندماه