۲۳
بهمن

احتیاط در بازار

در پایان معاملات هفته منتهی 18بهمن ماه 96، شاخص کل با 184 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 98317 واحد رسید. شاخص بازار اول با 340 واحد  افزایش  به رقم 69789 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 712 واحد کاهش عدد 209617 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با  5/ 0  درصد افزایش و شاخص بازار دوم  3/ 0 درصد کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 14435 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 2  درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 5501 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 481 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 28 درصد و 7/ 57 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کردند. این درحالی است که  تعداد 47 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 475 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و به ترتیب هر دو با 39  درصد کاهش نسبت به هفته گذشته همراه شدند.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 21 بهمن ماه