۸
بهمن

پنجاه سالگی بورس در صد هزار

در پایان معاملات هفته منتهی به 4 بهمن ماه 96، شاخص کل با 599 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 99522 واحد رسید. شاخص بازار اول با 94 واحد  افزایش  به رقم 70804  واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 3014 واحد افزایش عدد 211346 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 0.1 درصد و 1.4 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 21864 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 73 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 7231 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 338 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 41 درصد  و 0.3  درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که  تعداد 57 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 577 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و هر کدام به ترتیب با 31 و 30 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 7 بهمن ماه