۱۱
دی

بورس نزدیک تر به اصلاح

در پایان معاملات هفته منتهی به 6 دی ماه 96، شاخص کل با 2391 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 97899 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1432 واحد  افزایش  به رقم 69550 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 6495 واحد افزایش عدد 208421 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 2.1  درصد  و  3.2 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 13366 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 14.1  درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 5219 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 470 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 26 درصد و 14 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که  تعداد 83 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 837 میلیارد ریال مورد معامله  قرار گرفت و هر کدام به ترتیب با 131 و 129 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 9 دیماه