۲۲
آبان

بورس تهران، روانی کم نوسان

در پایان معاملات هفته منتهی 17 آبان ماه 96، شاخص کل با 53 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 87897 واحد رسید. شاخص بازار اول با 51 واحد  کاهش  به رقم 61481 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 577 واحد افزایش عدد 192225 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با 0.082 درصد  کاهش و  0.3 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری  این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 8171 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 24.4 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 4090 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 267 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 12 درصد و 16 درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که  تعداد 19 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 198 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با 14 درصد  و 12 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی 20 – آبان ماه