۲۲
شهریور

بورس بازی با قیمت های جهانی

در پایان معاملات هفته منتهی به 15 شهریور ماه 96، شاخص کل با 402 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 83675 واحد رسید. شاخص بازار اول با 98 واحد کاهش به رقم 58543 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 2939 واحد افزایش عدد 182857واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  0.166  درصد کاهش و 1.63 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری این هفته ، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 9732 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 26.4 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 3234 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 229 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 29 درصد و 12 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 47 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 482 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب 30 درصد و 22 درصد  افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی-19شهریورماه