۱۶
مرداد

احتیاط در تالار بورس

در پایان معاملات هفته منتهی به 4 مرداد ماه 96، شاخص کل با 1347 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 81509 واحد رسید. شاخص بازار اول با 1443 واحد افزایش به رقم 57023 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 192 واحد افزایش عدد 178151واحد را تجربه کرد و به ترتیب با  2.597 درصد و 0.11 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته  اول  مردادماه 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 13619 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 15.4 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 3808 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 302 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 21 درصد کاهش و 6 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 13 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 132 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با 15 درصد و 11 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 15مردادماه