۱
مرداد

انتظار برای سه ماهه ها

در پایان معاملات هفته منتهی به 28 تیر ماه 96، شاخص کل با 653 واحد افزایش نسبت به هفته قبل، به رقم 80162 واحد رسید. شاخص بازار اول با 629 واحد افزایش به رقم 55580 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 447 واحد افزایش عدد 177959 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با   1.144  درصد کاهش و 0.25 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته آخر تیرماه 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 11802 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 0.2 درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد 4813 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 285 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب 12 درصد کاهش و 28 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 11 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 118 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و  به ترتیب با 1 درصد و 2 درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 31 تیرماه