۲۶
تیر

رشید تیپکس

در پایان معاملات هفته منتهی به 21 تیر ماه 96، شاخص کل با 809 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 79509 واحد رسید. شاخص بازار اول با 728 واحد افزایش به رقم 54951 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 850 واحد افزایش عدد 177512 واحد را تجربه کرد و به ترتیب با   10.343  درصد کاهش و 0.48 درصد افزایش نسبت به هفته قبل مواجه شدند. در 5 روز کاری هفته سوم تیرماه 96، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 11827 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل 48 درصد افزایش یافته است. در ضمن تعداد 5461 میلیون انواع اوراق بهادار در بیش از 223 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب  138درصد و 86 درصد افزایش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد. این درحالی است که تعداد 11 میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از 116 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب با 114درصد و 108درصد افزایش نسبت به هفته گذشته همراه شد.

دانلود فایل “هفته نامه اقتصادی – 24 تیرماه